1963-06-16 USSR Vostok 6

Photo: Valery Bykovsky and Valentina Tereshkova orbital paths.Photo: Yuri Gagarin and Valentina Tereshkova arrived at New York for a day visit, October 15, 1963.