1975-05-24 USSR Soyuz 18

Soyuz 18 docked with space station Salyut 4 on May 25, 1975.