1961-11-29 USA Mercury MA-5 ENOS


Photo: Enos the space chimpanzee.